Podmínky ochrany osobních údajů

INFORMACE GDPR O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ SPOLEČNOSTÍ (pro zákazníky)

 
Tímto dokumentem Vám poskytujeme informace o Vašich právech souvisejících se zpracováváním Vašich osobních údajů společností STEF group s.r.o., se sídlem Revoluční 127/9, 460 01 Liberec, IČ: 28731409, (Krajský soud v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 29247). Doporučujeme Vám, abyste si informace pečlivě přečetli. Udělali jsme vše pro to, aby byly co nejsrozumitelnější. Pokud by vám i přesto nebylo něco jasné, rádi vám kterýkoli pojem nebo pasáž vysvětlíme.

1. Kdo je správcem Vašich osobních údajů?

Správcem osobních údajů, tedy společnost, která určuje účely a prostředky a rozhoduje o zpracování Vašich osobních údajů, tedy osobních údajů je:
 
STEF group s.r.o.
IČ: 28731409
DIČ: CZ28731409
se sídlem Revoluční 127/9, 460 01 Liberec
telefon: +420 773 129 598
email: info@stefgroup.cz
(dále též jako „Správce“).
 

2. Jak a proč jsou Vaše osobní údaje zpracovávány?

Při zpracovávání osobních údajů se řídíme příslušnými právními předpisy, zejména Obecným nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále v textu jen „GDPR“) a souvisejícími právními předpisy.
Zpracování osobních údajů probíhá proto, abychom
 
 
• Vám jako zákazníkovi internetového obchodu mohli poskytovat plnění plynoucí z kupní smlouvy a informovat Vás o něm,
• mohli posoudit Vaši případnou reklamaci, vyřizovat Vaše požadavky či stížnosti nebo zajistit uplatňování jiných Vašich práv a nároků podle příslušných předpisů, zejména na ochranu spotřebitele,
• mohli plnit naše nezbytné povinnosti, které nám ukládají právní předpisy (například vedení účetnictví),
• mohli vést evidenci zákazníků našeho internetového obchodu a objednávaného zboží, vyhodnocovat ji a zajistit tak zlepšování a zkvalitňování našich služeb,
• Vám mohl zasílat informace o novinkách, akčních nabídkách a jiná obchodní sdělení našeho družstva.
 
Vaše osobní údaje zpracováváme od okamžiku potvrzení objednávky zboží v internetovém obchodě do okamžiku uplynutí záruční doby ke zboží, jež je předmětem objednávky. Déle uchováváme ty z Vašich osobních údajů, které jsou dále nezbytné pro uplatnění našich práv a plnění našich povinností, nebo u kterých to vyžadují jiné právní předpisy, maximálně však po dobu tří let od uplynutí záruční doby.
 
Déle pak uchováváme Vaši e-mailovou adresu, a to pouze pro účely zasílání našich e-mailových marketingových a obchodních sdělení. Vaši e-mailovou adresu pak uchováváme do doby, než požádáte o ukončení zasílání těchto sdělení, zejména prostřednictvím odkazu, který je uveden v každém z těchto sdělení.
 
Při zpracovávání Vašich osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování, ani profilování, které by pro Vás mělo právní účinky nebo se Vás obdobným způsobem významně dotýkalo. Při zpracovávání Vašich osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování, ani profilování.
 
Osobní údaje zpracováváme manuálně i automaticky přímo prostřednictvím svých zaměstnanců a případně i zpracovatelů (viz bod 5 níže). Ochrana osobních údajů je technicky a organizačně zabezpečena v souladu s platnou právní úpravou a GDPR.

3. Které Vaše osobní údaje zpracováváme?

Zpracováváme pouze osobní údaje, které jsme získali přímo od Vás a které jste nám poskytli v objednávce na našem internetovém obchodě, prostřednictvím naší webové stránky www.steffishing.cz, v rozsahu:
 
• jméno a příjmení;
• adresa, případně i doručovací adresa;
• e-mailová adresa;
• telefonní číslo;
• firma, IČ, DIČ;
• další údaje Vámi poskytnuté v jednotlivých odůvodněných případech v souvislosti s plněním kupní smlouvy jako například číslo účtu.
 
Tyto Vaše osobní údaje zařazujeme do databáze našich zákazníků, dále je v databázi evidujeme a přiřazujeme k nim další údaje o objednaném zboží a vybraném způsobu jeho dopravy. Bez poskytnutí těchto osobních údajů by nebylo možné dodat Vám vybrané zboží a poskytovat další služby. Poskytování a zpracování Vašich osobních údajů, jak jsou výše uvedeny, je proto nezbytnou podmínkou pro uzavření a plnění kupní smlouvy.
 
Vaše osobní údaje využíváme na základě uzavřené smlouvy za účelem:
• plnění kupní smlouvy, která je uzavírána na základě Vaší objednávky v našem internetovém obchodě, a informování Vás o něm;
• zajištění Vašich práv v souvislosti s touto smlouvou (jako například vyřizování reklamací). Vaše osobní údaje využíváme na základě našeho oprávněného zájmu za účelem:
• plnění našich povinností, které nám ukládají právní předpisy (například vedení účetnictví);
• interního marketingového zpracování a analýz databáze našich zákazníků s cílem přizpůsobit naši nabídku Vašim potřebám a zkvalitnit poskytované služby;
• zasílání informací o novinkách, akčních nabídkách a jiná obchodní sdělení našeho družstva.

4. Jak chráníme Vaše osobní údaje?

Můžete si být naprosto jisti, že s Vašimi osobními údaji nakládáme s řádnou péčí a v souladu s platnými právními předpisy. Vaše osobní údaje chráníme v maximální možné míře, která odpovídá technické úrovni dostupných prostředků a povaze zpracování osobních údajů Správcem. U Správce platí přísná pravidla stanovující, který zaměstnanec či útvar může mít přístup k Vašim osobním údajům a jaké osobní údaje může zpracovávat, což blíže upravují vnitřní předpisy Správce. V případě předání Vašich osobních údajů mimo Správce jsme zajistili odpovídající úroveň ochrany jejich zabezpečení dle příslušných právních předpisů.

5. Komu dalšímu předáváme Vaše osobní údaje a proč?

Vaše osobní údaje zásadně nepředáváme mimo Správce s výjimkou případů, kdy:
 
• máme Váš souhlas,
• ukládá nám to nebo nás k tomu opravňuje právní předpis (například v případě požadavků orgánů činných v trestním řízení),
• opravňuje nás k tomu náš oprávněný zájem (možnost poskytování konzistentně kvalitních služeb, jejich vyhodnocování a zlepšování v rámci oboru našeho podnikání).
• provozní a související agendu pro nás zajišťuje externí dodavatel nebo externí zpracovatelé.
 
Vaše osobní údaje nepředáváme do zemí mimo Evropskou unii (EU).
 

6. Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

1. Příjemci osobních údajů jsou osoby 

  • podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy,
  • zajišťující služby provozování e-shopu (Shoptet) a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu,
  • zajišťující marketingové služby.

 2. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci. Příjemci osobních údajů ve třetích zemích jsou poskytovatelé mailingových služeb / cloudových služeb. 

7. Jaká máte práva k Vašim osobním údajům?

Ve vztahu k Vašim osobním údajům, které zpracováváme, máte následující práva, která vůči nám jako správci můžete uplatnit:
 
• právo získat potvrzení o (ne)zpracovávání Vašich osobních údajů a na přístup k osobním údajům, které se Vás týkají a které zpracováváme;
• právo na opravu nebo doplnění Vašich osobních údajů, pokud jsou nepřesné nebo neúplné;
• právo na výmaz nebo omezení zpracovávání Vašich osobních údajů, pokud jsou splněny podmínky dané právními předpisy;
• právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se Vás týkají;
• právo na přenesení Vašich osobních údajů k jinému správci.
 
V případě, že některé z Vašich osobních údajů zpracováváme na základě Vašeho souhlasu, máte právo Váš souhlas se zpracováním takových osobních údajů kdykoliv odvolat.
 
Veškerá svá práva můžete uplatnit písemným podáním doručeným správci na kontaktní adresu anebo na e-mail kontaktní osoby.
 
Pokud se domníváte, že zpracování Vašich osobních údajů je v rozporu s právními předpisy, máte právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je:
 
Úřad pro ochranu osobních údajů
IČO: 708 37 627
se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7

8. Kde se dozvíte více?

S jakýmikoliv dotazy, týkajícími se zpracování Vašich osobních údajů se můžete obracet na odpovědnou osobu, kterou je:
 
Hovhannes Lazaryan
adresa: Revoluční 127/9, 460 01 Liberec
telefon: +420 773 129 598
email: info@stefgroup.cz
 
Tato informace o zpracování osobních údajů může být v budoucnu na základě legislativních či provozních potřeb měněna. O případné změně Vás budeme, pokud to bude možné, informovat a aktuální podobu informace naleznete vždy na našem webu www.steffishing.cz.

 

9. Závěrečná ustanovení

  1. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
  2. S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
  3. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

 

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 01.01.2022.